Grundläggande utbildning i kognitiv
relationell psykoterapi - steg 1

Den 17 september 2008 startade Empatica AB tillsammans med Kognitivt Forum Stockholm AB en grundläggande psyko-terapiutbildning med namnet Kognitiv Relationell Psykoterapi. Idag är formen för utbildningen ändrad och drivs av Kognitiva Relationella Institutet.
Utbildningen är en integrering av den kognitiva terapins
tradition i den sokratiska filosofin och moderna utvecklingspsykologiska teorier.

Vad är då skälen till att vi väljer att göra detta?
Idag är begreppen kognitiv och psykodynamisk terapi mång-
facetterade och svårdefinierade. Inom den kognitiva resp.
den dynamiska traditionen finns skolbildningar vilka framstår
som motsägelsefulla och oförenliga i förhållande till varand-ra, samtidigt finns det delar i de bägge traditionerna som samverkar på ett konstruktivt sätt.

I vår integrerade grundutbildning väljer vi att ta vara på
delar från respektive terapiform, som vi anser svarar mot vår
syn på människan, och dessutom uppvisar ett starkt stöd i
evidens och beprövad erfarenhet. Den kognitiva terapin har
under en längre tid haft starkt forskningsstöd, medan genombrottet för den affektfokuserade, relationella terapin kommit på senare år.

Vår strävan att förena dessa viktiga teorier är ett resultat av
lång erfarenhet i arbete med ett stort antal patienter och
handledningsgrupper, där olika typer av problem har varit i fokus. Att enbart förlita sig på en metod har ofta visat sig otillräckligt, på samma sätt som att enbart fästa vikten vid relationen begränsar terapeutens repertoar. Våra patienter uppvisar ofta en bred karta av problem och problem-områden, vilket innebär att kraven ökar på oss att förstå och begripliggöra våra patienter, samtidigt som vi behöver en ökad kunskap om oss själva och våra egna reaktioner.

Hur ser upplägget ut?
Utbildningen sträcker sig över fyra terminer (uppdragsutbild-ningarnas längd kan variera) och är upplagd enligt de vägle-dande anvisningar som Socialstyrelsen hade för grundläg-gande utbildning i psykoterapi. Teoridelen omfattar 250 tim och handledningen 120 timmar. De fyra övergripande om-rådena som skall täckas har följande rubriker:

Psykoterapeutisk metod (c:a 120 tim)
Utvecklingspsykologi (c:a 50 timmar)
Psykopatologi/diagnostik (c:a 50 timmar)
Forskning och vetenskapsteori (c:a 30 timmar)

För en mer detaljerad information, se Kursplanen. Anmälningsblankett för nedladdning finns här.

För vem?
Utbildningen vänder sig till Dig som har utbildning i och
arbetslivserfarenhet av ett människovårdande arbete, t.ex.
socionom, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller behand-
lingsassistent.

Vår grundsyn
Vi utgår från en konstruktivistisk grundsyn, d v s att männi-
skan är en aktiv medskapare i sin egen utveckling, ett sub-
jekt. I en ständigt pågående interaktion med sin omvärld
skapar hon mening kring sig själv, andra och världen runt
omkring. Att se människan som ett subjekt, och inte som ett objekt, är en bärande idé genom hela utbildningen.

Existentiella filosofer brukar framhålla människans förmåga till val som av görande för själva existensen. När känslan av att inte kunna välja dominerar en människa, är det lätt att objektifiera sig själv och sin omvärld.

Vi möter ofta patienter som känner sig fångade i mönster de
själva inte rår på och känner sig maktlösa inför. Det är då
viktigt att se människan som konstruktör, utifrån de beve-kelsegrunder hon har haft. Att begripliggöra sig själv, eller hitta funktionaliteten med sitt beteende, är en bra början för att exempelvis reducera den skamkänsla, rädsla eller för-tvivlan många kan känna inför sin egen problematik. Vår syn är att människan inte är ett problem, utan snarare har ett problem.

Den teoretiska basen
Utbildningen kommer att ha ett tydligt fokus i modern affekt-
teori. Detta innebär att studenterna kommer att få arbeta
med sig själva, sina egna reaktioner och lära sig identifiera
affekter hos sina patienter. Vidare kommer handledningen
att uppmuntra studenterna till att aktivt utforska sig själva
och sina egna reaktioner i mötet med patienterna. Den mo-
derna affektteorin har visat sig framgångsrik inom en rad
problemområden. Det bedrivs forskning kontinuerligt, och
många studier visar på lovande resultat.

Anknytningsteorin är en annan av våra hörnstenar. Inom
delar av både den kognitiva och dynamiska traditionen har
den funnits med som ett viktigt teoretiskt inslag för att be-
gripliggöra mänsklig interaktion. Människans behov av trygg-
het för att nyfiket kunna utforska sin omvärld är en funda-
mental idé inom anknytningsteorin. Här får studenterna be-
kanta sig med teorin och lära mer om hur otrygga respektive
trygga anknytningsmönster kan se ut.

Kognitiv schemateori o informationsbearbetningsteori är ytterligare hörnstenar. Människan organiserar sina erfaren-
heter i form av inre mallar, eller scheman, vilka i sin tur kom-
mer att utgöra utgångspunkt för hur vi uppfattar verklighe-
ten. Vi är inte objektiva när vi tar in intryck via våra sinnen,
utan vi filtrerar inkommande information så att den matchar
våra tidigare erfarenheter av liknande omständigheter. Där-
utöver lägger vi in våra personliga föreställningar om inne-
börden av det vi erfar. Vi tolkar och tillskriver det vi erfar en
mening.

Mot den bakgrunden blir det förhållningssätt Sokrates intog, en nödvändig utgångspunkt för förståelse av subjektet.

 

........

Den sokratiska utgångspunkten skall i första hand inte ses som en teori eller metod, snarare som ett förhållningssätt. Sokrates, som filosof, har inspirerat ett flertal filosofer att skriva och tänka kring frågor om människan och männi-skans villkor. Vi kommer att fördjupa oss i den sokratiska
filosofin, gå vidare till existentiella filosofer och även beröra
begrepp som dialektik mm. På tempelporten i Delfi står det
inskrivet ”Känn dig själv”. Denna devis återkommer Sokrates ständigt till. Senare filosofer har utvecklat den sokratiska ut gångspunkten, exempelvis Sören Kierke-gaard, där frågor om värden, val, gränser och ansvar är viktiga inslag.

För den blivande terapeuten handlar det således inte om att bli den kurerande experten, utan snarare om att ställa sig frågor om vad patienten verkar ha förstått som jag själv kan ha missat. En av Sokrates utgångspunkter är att varje människa har den nödvändiga kunskapen om sig själv. Terapeutens roll blir i skenet av detta att hjälpa till och begripliggöra hur denna kunskap ser ut hos patienten, och hur den kan rekonstrueras i skenet av ny kunskap.

Viktiga delteorier
Studenterna kommer vidare att få bekanta sig med andra teorier vid sidan av de ovan nämnda. Bl.a kan nämnas själv psykologi, motivationsteori och evolutionsteori. Vår ambi-tion är att dessa skall integreras i de block studenterna kommer att läsa.

Hur ser utbildningen ut?
Utbildningen sträcker sig över två år. Den är förlagd till måndagar/onsdagar med schemalagda föreläsningar och handledning.

Den första terminen är det endast föreläsningar mellan
10.00-16.00 med en timmes lunch.

Den andra terminen börjar handledningen och då är
föreläsningarna mellan kl 10.00-14.00 och därefter
handledning mellan kl 14.30-16.30.

OBS! Vid första terminens andra möte träffas kursdeltagar-na under en två dagars internatutbildning, där vi lär känna varandra med presentationer och en introduktion till utbild-ningen i sin helhet.

Utbildningen kommer att ha fyra övergripande rubriker, som
fortlöpande integreras i varandra.

Den första terminen kommer att ha fokus på
”Människans villkor – mötet med mig själv och andra”.

Utdrag ur kursplanen är:
• den sokratiska utgångspunkten,
• den epikureiska och stoiska traditionen,
• känslans roll i filosofin,
• Spinozas tankar runt affekter,
• dialektik och existentialism.
• affektteori, motivationsteori och anknytningsteori,
• hur man problemformulerar sig i sitt patientarbete.
• intervju och samtalsmetodik
• samt olika diagnostiska metoder.

Den andra terminen kommer att fokusera på
”Det terapeutiska arbetet”.

Utdrag ur kursplanen är:
• samtalsmetod,
• konceptualisering,
• att hitta fokus med sin patient,
• självpsykologi
• samt en integrering av den första terminens olika ämnen.

Tredje terminens rubrik är
”Psykisk ohälsa”.

Här får studenterna bekanta sig närmare med olika typer
av problem och problemställningar.

Utdrag ur kursplanen är:
• ångest,
• depression,
• personlighetstörningar,
• ätstörningar,
• missbruk
• samt psykosproblematik.

Fjärde terminens rubrik är
”Vetenskapsteori och olika tekniker”.

Kursplanen innehåller bl.a:
• forskningsmetodik,
• användandet av vissa instrument
• samt vetenskapsteoretiska resonemang.

Bland gällande tekniker av olika slag kan nämnas ACT, mindfulnessmeditation, gestaltterapeutiska tekniker