De vanligaste frågorna om Kognitiv relationell terapi.

Kognitiv relationell psykoterapi – är det samma sak som KBT?
Alltsedan den kognitiva terapin gjorde sin entré i Sverige har den kallats Kognitiv Psykoterapi. Under 2000 talet har den kognitiva traditionen involverat stora delar av den beteendeterapeutiska traditionen, vilket inneburit ett starkare fokus på inlärningsteori och symptomlindring. Idag är KBT en paraplybeteckning där kognitiv relationell terapi ingår som en variant bland många andra.

Den Kognitiva relationella psykoterapin har inte inlärningsteorin som bas, utan bygger på kognitiv teori sammankopplad med anknytningsteori, affektteori och motivationsteori. Den kognitiva relationella psykoterapin har dessutom en stark förankring i den sokratiska filosofin.

Kognitiv relationell psykoterapi – hur förhåller sig den till den psykodynamiskt inriktade terapin?
Psykodynamisk terapi har allmänt sett en helt annan teoretisk grund. Av tradition har den s.k. dynamiska psykoterapin poängterat och framhållit själva mötet med patienten som en avgörande/viktig beståndsdel. Det som då hänt i mötet har tolkats utifrån patientens historia.

Kognitiv relationell terapi utgår från kognitiv informations-bearbetningsteori och konstruktivistiskt baserad schema-teori som länkats samman med anknytningsteori och affektteori. Dessutom lägger man stor vikt vid existentiella filosofiska frågeställningar.

En viktig aspekt i den kognitiva relationella psykoterapin är att förstå alla de relationer patienten haft och har till viktiga värden i livet. Hur gestaltar sig dessa? Det närmaste den kognitiva relationella terapin kommer den psykodynamiska terapin på ett teoretiskt plan är att anknytningsteori är relevant också för den moderna MBT (mentaliseringsbasera-de terapin) som även börjar bli bekant i Sverige.

Den kognitiva relationella psykoterapin vill, precis som den psykodynamiska, framhålla kontakten terapeut-patient som viktig, men då även vad som händer med terapeuten under mötet. Vad behöver terapeuten arbeta med, hos sig själv, för att kunna skapa ett samarbetsklimat som funkar?

Är Kognitiv relationell psykoterapi någonting mitt emellan KBT och psykodynamisk terapi?
På ett sätt kan man säga det även om det är missvisande att inte framhålla att teoribildningarna representerar olika synsätt på människan. T ex är inlärningsteori, kognitiv teori och psykodynamisk teori åtskilda filosofiskt sett, de representerar olika människosyn.

Anknytningsteori och affektteori lyfter dessutom fram ytterligare perspektiv på människan, bägge har koppling till det evolutionära, biologiska kunskapsområdet. Man skulle kunna säga att den kognitiva relationella psykoterapin har en utvecklingspsykologisk grund som delar av den psyko-dynamiska traditionen haft/har, och som även den traditio-nella kognitiva psykoterapin haft/har.

Den kognitiva relationella psykoterapin vill dessutom lyfta fram människan som ett meningsskapande subjekt, vilket innebär att människan kan behöva hjälp med att få kontakt med sina djupare värden för att själv kunna uppleva sig som ett subjekt.

Vad är skillnaden mellan KBT som betonar beteendet och Kognitiv relationell psykoterapi som betonar det relationella?
Den största skillnaden är att KBT betonar inlärningspsyko-login som sin bas, medan den kognitiva relationella psyko-terapin utifrån ett kognitivt teoretiskt perspektiv betonar anknytning, affekt och motivation som basen för människans utveckling.

KBT med betoning på beteende är en tydligt instrumentell terapiform som bygger på att terapeuten lär och tränar patienten i att förändra sitt beteende. En styrka i det här ligger i att det i bästa fall stärker självförtroendet i och med att patienten får en ökad kompetens som leder till minskade besvär och symtom.

Den kognitiv relationella terapin är just relationell till sin karaktär och går ut på att terapeuten vägleder patienten att se hur han/hon relaterar till händelser/uppgifter/andra personer/egna erfarenheter/egna normer osv. Det handlar om hur man förhåller sig till det som inträffar i livet och de invanda mönster man har med sig. Man kan sen välja att acceptera eller förändra, alltefter vad som verkar vara mest angeläget. Beteendeträning kan komma ifråga ifall patienten aktivt efterfrågar sådan kunskap som ett viktigt sätt att komma vidare med ett problem.

 

........


Lämpar sig Kognitiv relationell psykoterapi bättre för vissa psykiska ohälsotillstånd än vad andra terapiformer gör, t.ex. KBT, psykodynamisk terapi, schematerapi, eller gestaltterapi?
Den kognitiv relationella terapin har förutsättningar att vara framgångsrik där ett bredare perspektiv efterfrågas därför att den spänner över hela fältet alltifrån diagnosticerbar symtom-/beteendeproblematik och livsregler/copingfärdig-heter till schemabearbetning/existentiella filosofiska teman.

Särskild uppmärksamhet ägnas också åt alliansarbetet, vilket gör terapiformen användbar för patienter som har problem med motivation till förändring. Det handlar om hela det diagnostiska panoramat generellt sett, och kognitiv relationell terapi fokuserar inte på någon specifik form av ohälsa.

Önskar man snabba och avgränsade terapeutiska insatser har kognitiv relationell terapi knappast något att tillföra utöver existerande alternativ.

Finns det motsvarande evidensbaserad forskning kring Kognitiv relationell psykoterapi som det finns kring KBT?
Det finns god evidens för betydelsen av en bra relation mellan terapeut och patient. Vid kognitiv relationell terapi uppmärksammas just relationen i hög grad. Vidare bygger kognitiv relationell terapi på allmänt erkänd teori och metodik som är både erfarenhetsbeprövad och vetenskap-ligt granskad och utvärderad.

Det finns med andra ord goda skäl att betrakta den kognitiva relationella terapin som en genomtänkt utveckling av en psykoterapiform inom paraplybegreppet KBT. Allt nyskapande innebär av förklarliga skäl att vetenskapliga studier i mer omfattande grad ännu inte har hunnit genomföras. Det är då viktigt att komponenterna i den vidareutvecklade modellen vilar på fast grund. Så är avgjort fallet med den kognitiva relationella terapin.

Den Kognitiva relationella psykoterapin har anknytningsteorin som en av sina hörnstenar. Innebär det att det är en form av psykodynamisk terapi?
Anknytningsteorins upphovsman, John Bowlby, var psyko-analytiker verksam i England. Men hans anknytningsteori väckte sådan upprördhet i psykoanalytiska kretsar att han blev bannlyst och utesluten.

Många år senare har framsynta psykoanalytiskt inriktade terapeuter som Peter Fonagy vågat sig på att ta fram anknytningsteorin. Den ligger till grund för MBT (mentalise-ringsbaserad terapi). Man kan snarare säga att modern psykodynamisk terapi har blivit en form av kognitiv terapi i somliga avseenden.